Publicaties over bossen

Publicaties worden hier vermeld in chronologische volgorde van oud naar nieuw, soms met een korte toelichting of verwijzing naar elkaar als ze met elkaar in verband staan.

Figuur 1d

2010. Chrispijn, R., E. Arnolds & P.J. Keizer. Naaldbossen in Nederland, bedreigde levensgemeenschappen. Nederlandse Mycologische Vereniging. 20 pp.
Brochure over het belang van naaldbossen voor paddenstoelen en over de bedreigingen van naaldbossen.

2019. Oldenburger. 2019. Rap2019_Factsheet_Stand_van_zaken_bos_in_Nederland Probos. 33 pp.
Rapport met kwantitatieve gegevens over het Nederlandse bos als basis voor de werkbijeenkomsten voor de Bossenstrategie.

2020-06-09. Thomassen et al. 2020. Revitalisering Nederlandse Bossen, concept voor werkbijeenkomsten. Uitgave Bosgroepen i.s.m. Staatsbosbeheer en Stichting Probos in opdracht van het ministerie van LNV. 110 pp.
Zie ook volgende publicatie.

2020-07-16. Arnolds, E. 2020. Kanttekeningen bij het rapport Revitalisering Nederlandse  bossen. 12 pp.
Ongepubliceerde reactie op de nota van Thomassen et al., verstuurd aan alle deelnemers van de video-meeting over deze nota.

2020-11-14. Desie, E. et al. 2020. Rijkstrooisel: kansen voor herstel van de nutriëntenkringloop in bossen. De Levende Natuur 121: 134-139.
Zie ook volgende publicatie.

2020-11-15. Arnolds, E. 2020. Zien we door de bomen het bos nog wel? De Levende Natuur 121: 224-227.
Reactie op de vorige publicatie, inclusief een weerwoord van de auteurs daarvan.

2020-11-18. Ministerie van LNV. Nota Bos voor de toekomst. 60 pp.
Zie ook de volgende titel en Arnolds, 2021-01-16.

2020-11-18. Kamerbrief bij de nota Bos voor de toekomst. 2 pp.
Aanbiedingsbrief van de minister van LNV bij de nota ‘Bos voor de toekomst’.

2020-12-03.  Arnolds, E. Red het Nederlandse bos.1p.
Beknopte informatie over het Nederlandse bos en bosbeheer.

2020-12-08. Arnolds, E.  Brief aan Kamercommissie LNV over de nota Bos voor de toekomst. 2 pp.
Kritische brief over de procedure bij de opdracht voor ‘Bos voor de toekomst’ met verzoek om intrekking van de nota. 

2020-12-08. Arnolds, E.  Natuurbos in staat van verwarring. Blog notitie, 2pp.
Kritische reactie op de visie op natuurbos in de nota Bos voor de toekomst.

2020-12-18. Stichting NatuurAlert. Ecologische effesten van vlaktekap op de kwaliteit van bosecosystemen. 60 pp.
Onderzoek naar de effecten van vlaktekap op bossen in opdracht van Stichting NatuurAlert Nederland naar aanleiding van de Bossenstrategie van het ministerie van LNV (nota Bos voor de toekomst, zie 2020-11-18).

2020-12-20, Den Ouden & Mohren. De ecologische aspecten van vlaktekap in het Nederlandse Bos. Rapport WUR. 69 pp.
Onderzoek naar de effecten van vlaktekap op bossen in opdracht van hewt ministerie van LNV naar aanleiding van de Bossenstrategie van het ministerie van LNV (nota Bos voor de toekomst, zie 2020-11-18).

2021-01-16. Arnolds, E. Een toekomst voor bossen en bomen, een Alternatieve Bossenstrategie. 69 pp.
Een compleet alternatief voor de nota ‘Bos van de toekomst’ van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zie 2020-11-18. Toegezonden aan de Vaste Kamercommissie LNV, de provincies en andere belanghebbenden.

2021-01-21. Arnolds, E. 2021. Conclusies uit een externe beoordeling van de Bossenstrategie
Samenvatting van de belangrijkste conclusies uit de alternatieve nota ‘Een toekomst voor bossen en bomen’.

2021-01-23, Arnolds, E. 2021. Tekst mail aan Cie Tweede Kamer over Alternatieve Bossenstrategie
Aanbiedingsbrief bij de alternatieve nota ‘Een toekomst voor bossen en bomen’ aan de Vaste Kamercommissie LNV, inclusief de hierboven vermelde conclusies.

2021-02-10, Jaap Kuper, Amendement-op-Bossenstrategie, 28 pp.
Een kritische analyse van stellingen en beweringen in de Bossenstrategie. In de bijlage worden 20 onjuistheden en 34 misleidende teksten in de Bossenstrategie geciteerd en gecorrigeerd. Toegezonden aan de Vaste Kamercommissie LNV, de provincies en andere belanghebbenden.

2021-02-19. Mohren et al. De ecologische effecten van vlaktekap in het Nederlandse bos. NatureToday
Korte argumentatie waarom vlaktekap niet ongunstig en in bepaalde gevallen nuttig is. ie ook reactie van Van Beusekom, 21-3-2021.

2021-02-28. Arnolds, E. 2021. Vitaal bos of tekentafelbos, Natuur, Bos, Landschap 172, 26-27.
Korte, kritische beschouwing over de Bossenstrategie, in het bijzonder revitalisering van bossen in het thamanummer over de Bossenstrategie in het tijdschrift Natuur, Bos en Landschap.

2021-03-21. Van Beusekom. Is kleinschalige vlaktekap goed voor het bos? NatureToday 
Korte argumentatie waarom vlaktekap altijd ongunstig is. Reactie op NatureToday van Mohren & Den Ouden, 19-2-2021.